کبریت های بی خطر

صاحبدلی در روزگارِ ما اگر نیست

زخمِ زبان ها در نبودش بی اثر نیست


ما عاشقان، مرغِ عروسی و عزاییم

دیواری از دیوارِ ما کوتاه تر نیست


شادیِ ما اندازه ی اندوه تلخ است

اندوهِ ما اندازه ی فهمِ بشر نیست


ما زاده ی لبخند بودیم و عجیب است

وقتی پدر جویای احوال پسر نیست


حرفِ دلِ خود را اگر جایی بگوییم

کر می شود تا نشنود گوشی که کر نیست


ای کاش پیش از سوختن فهمیده بودیم

کبریت های بی خطر هم بی خطر نیست


بهمن محمدزاده

/ 0 نظر / 106 بازدید